Diş Hekimliği Uygulamalarında Acil ve Zorunlu Hizmet

Diş Hekimliği Uygulamalarında Acil ve Zorunlu Hizmet

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Duyurusu

Yeni bir alt tipe bağlı Koronavirus (COVID-19) hastalığı çok sayıda ülkede görülmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından hastalığın bulaştırıcılığı, yayılması ve diğer risk
faktörlerinin değerlendirilmesi sonrasında pandemi ilan edilmiştir. Ülkemizde de DSÖ önerileri
doğrultusunda gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan
Koronavirüs Bilim Kurulu’nun acil ve zorunlu olmayan dental uygulamaların yapılmayarak ileri
bir tarihe ertelenmesi kararı ilgi yazımız ile ilgili birimlere bildirilmiştir. Koronavirüs Bilim
Kurulu’nun 23.03.2020 tarihli toplantısında diş hekimliğinde acil uygulamaların neler olduğu ve
diş hekimliği hizmet sunumuna ilişkin kararlar alınmıştır.


Bu kapsamda:
Diş Hekimliğinde acil uygulamalar;


a) Pulpal inflamasyondan kaynaklanan şiddetli diş ağrısı
b) Perikoronitis veya üçüncü molar kaynaklı şiddetli ağrı
c) Postoperatif olarak gelişen osteitis veya alveolit
d) Lokalize ağrı ve şişmeye neden olan apse veya bakteriyel enfeksiyon
e) Ağrı veya yumuşak doku travmasına neden olan diş fraktürü
f) Travmaya bağlı diş avulsiyon/luksasyonu
g) Çene ve yüz bölgesi fraktürleri
h) Oral mukozanın akut ve ağrılı lezyonları/ülserasyonları
i) Hayatı tehdit edici ya da kontrolsüz kanamalar
j) Hastanın havayolu açıklığını tehdit eden intra oral/ekstra oral enfeksiyonlar
k) Radyoterapi ve kemoterapi alması planlanan ya da almakta olan ve organ nakli
planlanan hastaların tedavileri
l) Medikal sorunları için dental konsültasyon istenilen hastalar
m) Dikiş alınması
n) Geçici restorasyon kaybı/kırıklarının ve hareketli protez kullanımına engel olan
vurukların aerosol oluşturmayacak şekilde tedavi
o) Ortodontik tedavi görmekte olan hastaların braket ve tellerinin yerinden çıkması ve
kırılması şeklinde tanımlanmıştır.

 

Bunların dışındaki işlemlerin, COVID-19 salgını boyunca ya da Bakanlığımızdan ikinci bir
açıklama yapılıncaya kadar ertelenmesi, acil işlemlerin en az iki vardiya ve tanımlanmış sabit
ekipler tarafından belirlenmiş izole alanlarda gerçekleştirilmesi ve tüm ekiplerin günlük ateş takibi
yapılması önerilmiştir.
Özel diş muayenehane, klinik ve merkezlerin yukarıdaki acil tanımlamaları dışındaki
hizmetlerinin bir süreliğine durdurulması önerilmiştir.
Yukarıda yer verilen kararların ilgili kurum, kuruluş ve birimlere duyurularak
uygulamaların belirtilen şekilde yapılmasının sağlanması hususunda;
Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

Yorumlar (0)
Yorum Yap